Energetická bible

B I B L E  E N E R G E T I C K É H O   P O R A D C E

BŘEZEN 2015

Zpracoval:  Jan Macek - AGUSEN  s. r. o.  divize ENERGO

 

ODDÍL ENERGIE

– elektrická energie

        - plyn

 

ODDÍL ÚSPORA PALIV

- komínové nástavce

- izolace

- okna

- vaty, pěny

 

ODDÍL ÚSPORA VODY

    - bezvodé pisoár

    - úspora průtokem                                                                                 

    - úspora na objemu   

 

LEGISLATIVA V ENERGETICE

SMLUVNÍ VZTAHY

Obecně, co se týká energií

Podle dosud platného Energetického zákona č. 458/2000 Sb., se dělí energetický trh na část distribuce a část obchodu.

Je naprosto jedno, jestli se jedná o elektrickou energii nebo plyn.

U elektřiny i plynu se dělí distribuční rozvody na velké a malé – velké nás nezajímají, malé jsou distributorů, kteří účtují distribuční poplatky dodavatelům a ti je v plné výši přeúčtují konečnému spotřebiteli.

VVN – 110 kV a více, VN 22 kV, NN 230/400 V

Distributorovi patří veškerá „malá“ vedení a trubky, měření a u el. energie hlavní jistič před elektroměrem. U plynu je taktéž distributora hlavní ventil, může být redukční ventil a plynoměr.

ČEPS – přenosová soustava – velké dráty                                                                                                               

ČEZ, EON, PRE – distribuce – malé dráty, trafačky, jističe + elektroměry

NET4GAS je hlavní přepravce plynu a správce plynových velkých rozvodů                                                                       

RWE, EON, PP – distribuce – malé trubky, redukční tlakové stanice, plynoměry

Vlastní komodita – tzn. elektrická energie, ať už v napěťové hladině NN nebo VN a plyn v hladině odběru MO nebo SO, případně VO patří obchodníkovi – tzn. dodavateli.

Dodavatelů existuje celá řada, někteří mají pouze lokální působnost, někteří regionální a většina celorepublikovou a někteří dokonce i s aktivitami a licencí v zahraničí.

Firma Agusen, s.r.o. „Agentura úspor energií“ se zabývá vyhledáváním vhodných klientů, kterým není jedno, kolik za energie obecně platí.

Zabývá se řešením problému u klienta co do největší hloubky i šířky.                                                                                       Je to od obyčejného přesmluvnění k výhodnějšímu dodavateli až po výstavbu nové trafostanice na klíč (s vyřízením všech administrativních i legislativních záležitostí) samozřejmě na základě plné moci od klienta a za úplatu.

 

Práce energetického poradce

 1. Zjištění stavu u klienta (EE a plyn)
 1. od koho má smlouvu
 2. jaký typ smlouvy to je – na dobu neurčitou či na dobu určitou (z důvodu možnosti změny dodavatele), u doby určité na jakou dobu, s automatickou prolongací, jestli skončí uplynutím doby, či jestli přejde po skončení doby určité do režimu smlouvy na dobu neurčitou
 3. vyúčtovací fakturu – jakou má sazbu (možnost změny, možnost nasazení technologie)
 4. jakou hodnotu má hlavní jistič (HJ) před elektroměrem – z důvodu možnosti změny sazby, případně z důvodu snížení jeho hodnoty, případně sloučení více OM v jedno…, taktéž z důvodu možné technologie pro úsporu celkové spotřeby        
 5. u plynu hlavně z důvodu cen za komoditu, SMP (stálý měsíční plat) nebo KSC (kapacitní složky ceny)

Podle typu faktury taky snadno zjistíte jaký typ odběru plynu nebo jaká napěťová hladina EE u klienta je. Podle toho si od klienta vyžádáme faktury za zbytek ročního období.                                     

Je důležité mít podklady tzv. za „celorok“. V hladině VN EE a SO plynu je smluvní období zpravidla na kalendářní rok (pokud k němu ovšem přijdete cca v polovině srpna – chtějte faktury od srpna předchozího roku do července včetně stávajícího roku).  V hladině NN EE a MO plynu je od pravidelného odečtu k pravidelnému odečtu, což je u každého klienta jiné datum v průběhu roku. Pokud budete „lovit“ klienty – sousedy, bude zpravidla datum odečtu stejný. Jestliže ovšem klient v průběhu roku změnil dodavatele, je potřeba od něj získat fakturu mimořádného vyúčtování (ukončovací fakturu) od předešlého dodavatele a fakturu od stávajícího dodavatele. Tento odečet ze zákona provádí distributor „odečtem“ – (fyzicky), potom může být stanoven stav měřidla odhadem podle TDD (typový diagram dodávky), to se děje zpravidla při změně dodavatele v době mimo termín pravidelného odečtu a třetí typ může být „samoodečtem“ klientem, taktéž při změně dodavatele, někteří klienti hlásí tento samoodečet na konci roku z důvodu správného účtování při změně nejen distribučních poplatků, ale mnohdy tím pádem i cen komodit. Samoodečet na konci kalendářního roku taktéž provádějí rozpočtové a příspěvkové organizace pro zúčtování nákladů v termínu daném zákonem (MŠ, ZŠ, obce, nadace, různé fondy) z důvodu roční uzávěrky.

Po sběru těchto podkladů a zjištění fyzického stavu u klienta zpracujeme analýzu, ze které vyplyne  vhodnost či nevhodnost změny nebo nasazení technologie.

V podstatě ten samý důvod je u úspory vody nebo dalších fosilních paliv pro vhodnost nebo nevhodnost nasazení technologie vedoucí k úspoře těchto komodit.

 

Elektrická energie

Co je před elektroměrem směrem k rozvodné síti, to je distributora, co je za elektroměrem směrem do objektu, je odběratele.

Platíme:

– distribuci – stálý měsiční plat (SMP) za jistič + vysoký a nízký tarif za přenos, poplatky OTE, OZE, systémové služby a daň z elektřiny 

-  komoditu – stálý měsíční plat (SMP) vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) za silovou elektřinu

Distribuční poplatky jsou stejné u všech dodavatelů na daném distribučním území (toto je dané vyhláškou ERÚ). Liší se pouze pro spotřebitele – domácnosti a podnikatelé. Ceny za silovou energii a SMP se liší dodavatel od dodavatele. Na silové části můžeme uspořit rozdílem cen, na distribuci – správnou (nebo výhodnější) sazbou a správnou velikostí hlavního jističe. Historicky je mnoho odběrných míst (OM) tímto jističem zbytečně předimenzováno.

Základní dělení NN

D - domácnosti, C – podnikatelé (corporate)

Jednotarif (VT)                                                                                                                        

D01d a D02d, C01d, C02d, C03d – 24 hod VT, přiznává se podle výše spotřeby

Dvoutarif  (VT  NT) základní 16 hod VT + 8 hod NT                                                                                    

C, D25d –přiznává se, pokud je v daném odběrném místě nainstalován a zapojen 1 ks bojleru na TUV s elektrickým ohřevem (může být i kombinovaný)

C, D26d – je možno přiznat, jsou-li v OM instalovány min. 2 ks akumulačních spotřebičů – bojler, akumulační el. ohřev vody do otopného systému, akumulační el. kamna – podmínkou je, že součet příkonu těchto akuspotřebičů musí být rovno nebo vyšší než 55% hodnoty (HJ) před elektroměrem. Součtový příkon může být i nižší, ale odběratel musí prokázat, že výkon akum. el. spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.

C, D27d – nová sazba, která byla zavedena pro nabíjecí stanice elektromobilů, spotřebitel musí věrohodným způsobem doložit vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu

kombinovaný  8 hod VT + 16 hod NT                                                                                   

C, D 35d – se používá tam, kde v OM musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) el. spotřebiče pro vytápění objektu – tzn. akumulační spotřebiče a přímotopné el. spotřebiče – jejich součtový příkon musí být min. 50% a nebo vyšší než hodnota (HJ). Může být i nižší, ale opět musí spotřebitel prokázat, že tyto el. spotřebiče sloužící k vytápění objektu pokryjí jeho tepelné ztráty.

přímotop 4 hod. VT + 20 hod. NT                                                                                       

C,D 45d – je možno přiznat tam, kde je objekt vytápěn el. přímotopy, ať už sálajícími panely na stropě, na stěnách objektu nebo jako topné těleso v elektrokotli, které vytápí pomocí rozvodného systému  klasické radiátory. Přiznává se, pokud spotřebitel prokáže, že instalovaný příkon těchto přímotopů je roven nebo vyšší než 40% hodnoty (HJ) nebo i nižší, pokud prokáže, že instal. přímotopy pokrývají tepelné ztráty objektu.

tepelné čerpadlo 2 hod VT + 22 hod NT                                                                                 

C, D 55d – do 31. března 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    C, D 56d – od 1. dubna 2005 – sazba pro vytápění tepelným čerpadlem.  U spotřebitelů typu C musí být provedena samostatná instalace pro měření  spotřeby tepelného čerpadla. U domácností toto neplatí. Výkon tepelného čerpadla musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu.Při sazbě  55d musí krýt tepelné čerpadlo 100% tepelných ztrát, při sazbě 56d - 60% tepelných ztrát vytápěného objektu.

D 57d - od 1. dubna 2016  - sazba, která nahrazuje a slučuje tzv. sazby pro topení - tzn. D35d, D45d a D56d, zde se mění podmínky podle vyhlášky ERÚ následovně: Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin.

Ceny za jističe a VT a NT je implementován z dílny autorů NTS. Všechno je uvedeno v Cenovém rozhodnutí ERÚ pro EE v hladnice NN.

zvláštní sazby                                                                                                                            

C 60d -      neměřené odběry – účtují se distr. poplatky SMP za každých i započatých 10W z instal. příkonu. – je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény , kde je odběr nepatrný a provoz výjimečný. Odebraná elektřina (MWh) se v této sazbě neúčtuje.

C 61d -      neměřené odběry - stejná podmínka, jako u C60d, ale je určena pro odběry s konstantním trvalým odběrem, např. pro účely poskytování služby internetu po distribuční ch sítích. Odebraná elektřina (MWh) se v této sazbě neúčtuje.

D 61d -     víkend – dvoutarif – chaty, chalupy….. NT je celoročně účtován od pátku 12.00 hod do neděle 22.00 hod.

C 62d -     veřejné osvětlení – pouze VT – spec. sazba pro účely osvětlení veřejných prostranství.

Jak je možno uspořit v hladině NN

 1. Možnost levnějšího dodavatele. Je potřeba zhodnotit nejen ceny ve VT a NT, ale i cenu SMP, který taktéž ovlivňuje celkovou úsporu.
 2. Možnost změny sazby – úspora se týká hlavně na distribučních poplatcích, ale při změně sazby se nám mění i výše platby za HJ, mění se tím pádem i tarifní cena za VT a NT nejen u distributora, ale i u silové elektřiny
 3. možnost změny jističe – zjistit jaké spotřebiče klient používá, v jakém časovém pásmu je souběh všech spotřebičů, jaké je rozložení zatížení jednotlivých fází a případně navrhnout změnu HJ a vyčíslit úsporu.

Pro toto rozhodování nám může velmi pomoci měřící analyzátor - dataloger, pomocí něhož zhruba v týdenním měřícím intervalu zjistíme veškeré hodnoty – napětí, proud, výkon, jalovinu a díky němuž můžeme i doporučit klientovi nasazení regulátoru, je-li v daném OM vhodný, kompenzační jednotky, hlídání ¼ hod. maxima v hladině VN a další možná opatření vyplývající z poměrů v jeho síti.

Detaily analýzy hodnot EE u VN

V hladině VN je několik veličin, které je potřeba analyzovat.

Patří mezi ně:

 1. roční rezervovaný kapacita (RRK)
 2. měsíční rezervovaná kapacita (MRK)
 3. rezervovaný příkon (RK)
 4. ¼ hodinové maximum
 5. dodávka zpětné jalové energie (JE)
 6. nedodržení účiníku cosϕ
 7. překročení rezervované kapacity
 8. překročení rezervovaného příkonu
 9. hodinový odběrový diagram (HOD) nebo  ¼ hodinový odběrový diagram (¼HOD)

Vysvětlení pojmů.

Roční rezervovaná kapacita - je vlastně hodnota zatížení el. soustavy, tato se sjednává (mění) 1x ročně a je dána ve smlouvě s dodavatelem, který ji distributorovi nahlásí.

Měsíční rezervovaná kapacita - je to samé jako RRK, může být, ale nemusí, dopředu sjednána ve smlouvě rozdílně na jednotlivé měsíce od hodnoty 0 do hodnoty max. RRK + MRK = RP                                                                                           MRK je možné podle potřeby tzv. dokupovat podle zakázkové náplně zákazníka  a tím pádem podle předpokládaného zatížení sítě. Dokupování má svá pravidla daná ve smlouvě s dodavatelem EE. Pokud dojde k překročení sjednané hodnoty RRK nebo RRK+MRK, je odběratel povinen zaplatit pokutu za překročení sjednaných hodnot. Pokutu účtuje distributor na základě měření ¼ hod. maxima a je rovna čtyřnásobku ceny RRK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Výši poplatku za RRK i MRK i výši pokuty na daný rok, stanovuje ERÚ ve své vyhlášce „Cenové rozhodnutí ERÚ – stanovení regulovaných cen souvisejících s dodávkou elektřiny“.                                                                                                               Tato vyhláška – „Cenové rozhodnutí“ je vydávána každoročně koncem listopadu s platností pro celý následující kalendářní rok. Jednotlivé sazby se liší podle daného distribučního území – tzn. ČEZ, EON, PRE a pár dalších lokálních distributorů.

Rezervovaný příkon

Je hodnota max. zatížení elekt. soustavy sjednaná s distributorem ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě (DiS) a při zřizování nového OM v hladině VN,  je zpoplatněna podle vyhlášky 51/2006 Sb. Hodnota může být po dohodě s distributorem navýšena (je-li na toto zatížení distribuční soustava dimenzována) až do max. hodnoty trafa nebo i více po výměně trafa za vyšší hodnotu. Samozřejmě za vyhláškou daný jednorázový poplatek. Jak bylo řečeno – nemusí odpovídat hodnotě trafa. Může být nižší nebo max. rovna hodnoty trafa.Tzn. že trafo je zatížitelné např. 200 kW, max. příkon může být sjednán na 100, 150, 170 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RRK + MRK tak nesmí přerůst  sjednaný příkon – tzn. 100, 150, 170 kW. RRK může být sjednána ve smlouvě např. na 70 kW, a dokupováno může být do max. sjednaného příkonu (30, 80 nebo 100kW). Za překročení RP účtuje distributor pokuty, které jsou uvedeny ve Vyhlášce ERÚ a jsou 4 násobkem poplatku za měsíční rezervovanou kapacitu.

Čtvrthodinové maximum.

Je měřená hodnota distributorem, je uváděna na faktuře od dodavatele, hodnota je zaznamenána datem a přesným časem (dá se dohledat ve ¼ HOD) naměřené hodnoty a podle tohoto údaje se buď účtuje (při překročení sjednaných hodnot RRK+MRK) nebo neúčtuje (pokud je naměřená hodnota nižší nebo rovna RRK+MRK) poplatek za překročení rezervované kapacity. Jak bylo výše uvedeno tento poplatek je 4násobek hodnoty RRK u daného distributora dle rozhodnutí  ERÚ. Existuje technologické zařízení tzv. „hlídání ¼ hodinového maxima“, které tyto pokuty významně omezuje.

Dodávka jalové energie

Jalová energie (proud) je energie, která nevykonává elektrickou práci a vzniká hlavně u spotřebičů s indukční zátěží – nejznámější jsou motory. Jalová energie je potřebná k pokrytí magnetizačních ztrát indukčních strojů a jak bylo výše uvedeno, nevykonává činnou práci. Tato energie negativně ovlivňuje poměry nejen ve vnitřní síti odběratele, ale i celkově v distribuční soustavě. Proto je měřena a zpoplatněna jako „nevyžádaná jalová energie“. Zatím v hladině VN. Navíc nám zatěžuje HJ v hladině NN a potom nemůžeme jeho proudovou kapacitu efektivně využít nebo, co je horší, musí být HJ vyšší, než je nezbytně nutné a tím platíme i vyšší poplatky za vyšší proudovou hodnotu HJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                       K eliminaci průniku jalové energie, zpět do sítě distributora a její změření, slouží tzv. „kompenzace“. Taktéž nevyžádaná dodávka jalové energie u VN je zpoplatněna distributorem. Je v přípravě legislativní norma pro zpoplatnění jaloviny i v hladině NN, v první fázi u klientů řady C s HJ 50A a vyšším, následně všech, tzn. i domácností.

Nedodržení účiníku

Účiník je hodnota, která nám významně ovlivňuje efektivní využití potenciálu dodávané energie. Distributor vyžaduje v 99,99% účiník minimálně 0,95. Jsou spotřebiče, které nám negativně ovlivňují tuto distributorem požadovanou hodnotu, např. motory     (0,5 – 0,93)  a na druhé straně jsou spotřebiče - všechny odporové spotřebiče – bojlery, přímotopy, elektrokotle, trouby, el. varné konvice. el. varné plotýnky, akumulační kamna, ale i dnes zatracovaná obyčejná nebo halogenová žárovka, které nám účiník neovlivňují (jejich účinnost je prakticky rovna 1). Hodnotu účiníku nám významně ovlivňuje fázový posun – jehož srovnáním významně zvyšujeme efektivitu využití el. proudu. V návaznosti na to, ale i omezujeme tvorbu jalové energie.

Překročení rezervovaného příkonu a rezervované kapacity byly popsány v předcházejících odstavcích.

Hodinový odběrový diagram

Jsou to naměřené hodnoty elektrické práce za hodinu (kWh) a zaznamenané do křivkového nebo sloupcového grafu. Tyto hodnoty lze vyexportovat do formátu xls. – Excelové tabulky – kde je zaznamenán datum, hodina a hodnota kWh. Toto všechno je na 8760 řádcích tabulky.Dá se v podstatě každý den, o den zpětně, zjistit, jakou hodnotu elektrické práce jsme vykonali (kolik kWh a v kterou hodinu jsme spotřebovali). Součtem všech řádků zjistíme spotřebu/rok.                                                                                                                                                                                      Čtvrthodinový diagram nám tyto hodnoty zaznamenává po čtvrthodinách a je to taktéž záznam naměřeného ¼ hodinového maxima. Součtem všech řádků (35040) a podělením „4“ zjistíme opět hodnotu spotřeby za rok. Tyto hodnoty nám slouží pro rozhodování při opakující se výrobě (spotřebě) ke stanovení hodnoty RRK, případně pro dokoupení MRK.

HOD je důležitý pro stanovení ceny od dodavatele. Každý dodavatel, u kterého požadujeme stanovení ceny pro klienta, vyžaduje HOD nebo ¼ HOD. Bez tohoto diagramu je stanovení ceny značně nepřesné a vždy je nevýhodné směrem ke klientovi. HOD předá klient nebo je potřeba od něj získat přístup na portál distributora, ze kterého si tuto tabulku můžeme vygenerovat v PC a stáhnout ve formě Excelové tabulky.

PLYN

Rozdělení spotřebitelů plynu

domácnosti většina z nich je v odběrové hladině do 63 MWh/rok

tato se ještě dále dělí na   

„vařím“  0 – 1,89 MWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       „ohřívám vodu“  1,89 – 7,56 MWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               „topím“               7,56 – 63 MWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    „topím +“           63 – 630 MWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             stejné dělení je i pro maloodběr v odběrové hladině do 630 MWh       

maloodběr  (MO) – podnikatelé firmy, úřady školy od 0 MWH do 630 MWh/rok

středoodběr (SO) – podnikatelé, firmy, úřady, školy…… 630 MWh – 4200 MWh/rok

velkoodběr (VO) – velké firmy (papírny, ocelárny, automobilky…) nad 4200 MWh/rok

Spotřebu – účtované množství plynu na faktuře nám ovlivňují dva faktory

- spalné teplo – což je hodnota vyjadřující kolik tepla vyrobíme z 1 m³ - přepočteno na kWh, posléze na MWh  (1 MWh = 1000 kWh)   dnes cca 10,62 tento koeficient je závislý na čistotě a suchosti plynu                           

- objemový koeficient -  vyjadřuje, jakým násobkem se přepočítává naměřené množství spotřebovaného plynu podle plynoměru. Tento objemový koeficient je hlavně závislý na tlaku v potrubí v místě spotřeby před plynoměrem, teplotě okolí a atmosférickém tlaku, většinou je udáván cca 1,0189.

Obě tyto hodnoty určuje distributor, dodavatel je povinen je do vyúčtovací faktury bez jakékoli úpravy převzít.

 

Možnost levnějšího dodavatele

Taktéž u plynu je potřeba hodnotit mimo rozdílu v ceně komodity i výši SMP nebo kapacitní složku ceny (KSC). KSC se účtuje při spotřebě 63 MWh a vyšší. Od počátku roku 2014 přišlo RWE v odběrové hladině 63 – 630 MWh nově se SMP, což nám hodně ovlivňuje výslednou cenu za MWh. Při spotřebě těsně nad 63 MWh je výsledná cena podstatně vyšší než při spotřebě blížící se 630 MWh. Dnes hodně dodavatelů účtuje tzv. „jednosložkovou cenu“, kde KSC již není účtována zvlášť. Někteří dodavatelé šli po vzoru RWE hlavně z důvodu konkurenční ceny.

Pokud je na faktuře účtována KSC, což je množství v m³, potom cenu za tuto KSC je možno vynásobit koeficientem  0,8617  a ten finanční hodnotu za m³ přepočítá na hodnotu za MWh. Toto potom přičtete k ceně komodity za MWh a máte výslednou cenu, kterou klient platí za komoditu.

Stejně jako u elektrické energie jsou platby u plynu rozděleny na platby distributorovi a platbu dodavateli. Sice je to na jedné faktuře a všechno platíme dodavateli, který za nás tyto platby rozdělí a distributorovi do posledního halíře pošle, ale podle předpisu, který explicitně stanoví, jak má faktura za energie vypadat, jaké má mít náležitosti apod. má dané ze zákona dodavatel, že účtuje energie kompletně.

U fakturace v hladině odběru „středoodběr“ je součástí faktury diagram spotřeby po jednotlivých dnech a většinou jsou to tři tabulky v jedné z nichž je vyznačeno, který den bylo naměřeno maximum. Tyto hodnoty se taktéž sjednávají ve smlouvě (SoP  k DiS) a jsou pokutovány podobně jako rezervovaná kapacita u EE. Opět jako u EE lze dokupovat určitou kapacitu, ta však nesmí překročit maximální denní kapacitu danou ve v SoP. Stejně jako u EE i dodávky plynu podléhají u velkých odběratelů (SO a VO) regulačním stupňům, které jsou stanoveny ve vyhlášce ERÚ. a vyhlašují se při určitých anomálních stavech – velmi nepříznivé povětrnostní podmínky, živelné katastrofy, válečný stav apod.

Další „špek“ je, pokud chcete klienta dostat od dodavatele tepla.                                                                                              Jsou případy, kdy klient dal do pronájmu své kotelny a nájemce mu dodává a účtuje teplo v GJ.

Velmi orientační přepočet spotřeby v kWh v daném místě je, že celkové vyúčtované GJ převedete na spalné teplo plynu v kWh a to za pomoci přepočtového koeficientu

1 GJ = 278,7 kWh

Tyto přepočty jsou důležité proto, že v ceně GJ jsou již zahrnuty veškeré náklady související s provozem kotelny, jako jsou revize kotlů, revize komínů, revize plynových zařízení a instalací, mzdové náklady obsluhy a další režijní náklady dodavatele včetně zakalkulovaného zisku.

Přepočtem na kWh zjistíte, kolik je orientační spotřeba daného OM  a můžete klientovi orientačně říci, kolik ho to bude stát, když si kotelnu bude provozovat sám ve vlastní režii v plně automatickém provozu. Samozřejmě k tomu musíte připočítat všechny nezbytně nutné náklady -  všechny revize apod.


!!!TOTO JE ENERGETICKÉ POPRADENSTVÍ!!!

 

Legislativa v energetice

Hlavní legislativní norma je Energetický zákon č. 458/2000 Sb. Zde jsou obsažena všechna důležitá práva a povinnosti účastníků trhu s energiemi, ať už distributorů, dodavatelů tak i odběratelů.                                                                              Tento hlavní EZ byl doplněn a pozměněn dodatky a to č. 211/2011 Sb., a č. 165/2012 Sb. V současné době je v procesu legislativního kolečka úplně nový EZ.

Další normy, které detailněji určují pravidla – práva a povinnosti účastníků trhu – vydává ERÚ, jedná se o zřizování nových odběrných míst, obchodování s energetickými komoditami, provozování všech druhů výroben elektřiny, uzavírání a trvání smluv – čas - EE od 00.00 hod do 24.00 hod.             

plyn od 06.00 hod do 06.00 hod (plynárenský den)

Toto určují                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              „Pravidla trhu s plynem“ – vyhl. 365/2009 a násl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        „Pravidla trhu s elektřinou“ – vyhl. 541/2005 Sb. a násl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             „Vyhláška 51/2006 Sb o podmínkách připojení k elektrizační soustavě“                                                                                                                                                                                                                                                                                                    „Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě“

 

V přechozích odstavcích bylo zmiňováno různé cenové rozhodnutí ERÚ, které je vydáváno každoročně na konci listopadu, s platností v následujícím kalendářním roce a týká se hlavně regulovaných plateb jak za EE, plyn, tak i regulované platby za teplo. Jsou to vyhlášky o regulovaných platbách při distribuce plynu, elektřiny v hladině VVN, VN a elektřiny v hladině NN.

V současné době je zpracován návrh NTS - Nová tarifní soustava - týkající se elektroenergetiky. Jakmile budou postupně uvolňovány a schvalovány jednotlivé důležité normy, budou v co nejkratším čase zveřejněny na našem webu a na základě nich bude i přepracována tato příručka.

Velmi důležité jsou také § a odstavce Nového občanského zákoníku.

Co se týká

- uzavírání smluv – jedná se zejména o § 1810 - 1828          

- odstoupení od smlouvy - § 1829 – 1837

- počítání času při výpovědích - § 605 – 608

Proto již není možné se odvolávat při nově uzavřené smlouvě na §, které se odvolávaly ustanovením v původním Občanském zákoníku z roku 1964. (např. 11a apod.)

NOZ dal daleko širší prostor nestandardním smlouvám

Nadále platí, že smlouvy uzavřené na dobu neurčitou se „vypovídají“ s tříměsíční výpovědní lhůtou – čas výpovědi začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně (dodavateli) prokazatelně doručena. Nejlépe doložitelné to je písemnou dodejkou, kterou nám dodavatel musí při převzetí potvrdit. Výpověď končí posledním dnem v měsíci tříměsíční lhůty.  Pokud dodavatel ve svých VOP připouští i pro tento právní akt mailovou komunikaci – doporučuji využít. Někdy je sice zapotřebí scan podepsaného dokumentu klientem, ale je to rychlejší, ale hlavně levnější. (Jde to např. u RWE, ČEZ, EON, PP). Vždy požadujte písemnou akceptaci této výpovědi.

Smlouva na dobu určitou, pokud je ukončena v termínu stanoveném dle VOP dodavatele se „ukončuje uplynutím doby a nadále v ní nebude pokračováno“, je žádoucí dodavatele důrazně vyzvat k písemné akceptaci tohoto ukončení s vyznačením termínu ukončení dodávek z jeho strany, abyste věděli, ke kterému datu klienta „zasmluvníte“ k novému dodavateli.

Největší problémy dělá BEE  a EON.                                                                                                                                              U BEE platí datum podpisu smlouvy jako datum počátku běhu lhůty smlouvy, na kterou je uzavřena, u CNT je to zahájením dodávek, je dobré telefonicky zjistit – vydávat se za klienta nebo u firem za účetního auditora. EON taktéž velmi nerad sděluje termín ukončení smlouvy – neposílá kopii – opis, ale tzv. „Výpis ze smluvního vztahu“

Vždy tyto písemnosti přicházejí na adresu klienta, je důležité si pohlídat jejich doručení.

RWE nepřijme výpověď s formulací „uplynutím doby“, striktně požaduje konkrétní datum.

Smlouvy na dobu určitou mohou končit třemi způsoby.

 1. Uplynutím doby - po tomto datu se klient vystavuje nebezpečí černého odběru, tzn. tvrdým sankcím a demontáží měřidla – nové revize a zbytečné peníze za ně.
 2. Automatickou prolongací na dobu, na kterou byla smlouva uzavřena a z 99% blbou cenou, protože i individuální cena na smlouvě spadne do běžné ceníkové (u některých dodavatelů je automatická prolongace upravena ve VOP pouze na 12 měsíců nebo je to uvedeno přímo ve smlouvě.
 3. Tím že smlouva skončí uplynutím doby a přejde do režimu smlouvy na dobu neurčitou, povětšinou také s nevýhodnou cenou.

 

Úspora paliv

Obecně lze říci, že úspora všech paliv je možná několika způsoby

úspora nákladů

            - snížení ceny

            - snížení spotřeby – lepším využitím potenciálu paliva

                                         - snížením tepelných ztrát kotlů a otopných soustav

                                         - snížení tepelných ztrát vytápěného objektu

snížení ceny u paliv můžeme ovlivnit pouze přechodem např. u plynu k jinému dodavateli, nebo za snížení ceny také lze považovat změnu topného média – např. ukončit odběr plynu a jít do uhlí, dřeva nebo peletek….. výměna klasického atmosférického kotle za nový účinnější – např. kondenzační, u kotlů na tuhá paliva místo kotle se systémem prohořívání na odhořívání, automatický s automatickou regulací vzduchu, samočinným podáváním paliva do spalovací komory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     U plynu místo kotle – mikrokogenerační jednotku, solární ohřev vody jak TUV, tak akumulační nádrž s napojením otopnou soustavu fotovoltaické články jako ostrovní systém s napojením např. jako přímotop nebo ohřev TUV a k tomu velkou akumulační nádrž napojenou na otopný systém         

snížení spotřeby

lepší využití znamená efektivnější spalování – pravidelné čištění kotle od dehtových usazenin, plynové hořáky od prachu, elektrická topná tělesa od vodního kamene, pravidelné čištění kouřovodů a komínových průduchů – dodání sekundárního a terciálního vzduchu do spalovací komory a tím lepšího vyhoření všech složek paliva a z něj při spalování unikajících hořlavých plynů

správným seřízením klapky, přes kterou kotel nasává vzduch do spalovací komory a zároveň s tím i škrtící komínové klapky, aby nám teplo „neletělo“ komínem pryč. – takto dojde k lepšímu předání tepla vzniklého spálením paliva výměníku kotle

snížením tepelných ztrát kotlů a otopných soustav – jejich správným dimenzováním, správným seřízení tahu, izolací jak kotlů, tak i otopných soustav, které vedou přes prostory, které není potřebné vyhřívat

ztráty otopných soustav – zbavení soustav jejich vnitřních usazenin – zlepšení průtoku teplonosného media, zbavení „vnitřní izolace“

správným seřízení teplotních poměrů jednotlivých vytápěných místností

komínové nástavce, regulující nežádoucí zvýšený tah komínového průduchu

snížení ztrát vytápěného prostoru

izolace obvodových stěn, stropů a střešních konstrukcí – lepší je izolace, přes kterou může projít vlhkost (minerální vata, pěna s otevřenými buňkami než zabalit stavbu do nepropustného polystyrenu. Je taktéž velmi důležité dodržet tzv. rosný bod v konstrukci stavby, aby nedocházelo z důvodu srážení vlhkosti v konstrukci stavby, což v podstatě stavbu postupně demoluje.

zatěsnění oken - spáry mezi rámem a křídlem – silikonové trubičkové těsnění

snížení ztrát okny – výměna okenních jednoduchých skleněných tabulí za izolační dvojsklo nebo trojsklo (pokud to umožní tloušťka rámu křídla a dostatečně dimenzované panty

správný způsob větrání – intenzivní plně otevřeným oknem na krátkou dobu – minimálně dvakrát denně i kvůli vnitřní vlhkosti, aby nedocházelo ke vzniku plísní

rekuperační výměníky – používají se na nepřímé větrání, kdy přes výměník      vzduch/vzduch proudí teplý vzduch ven a ohřívá přes výměník vzduch proudící dovnitř.

 

Určení ceny pro klienta

Firma Agusen s.r.o. zastupuje několik dodavatelů energií i několik dodavatelů technologie a spolupracuje s dalšími firmami.

Určení ceny za komoditu (el. energie a plyn) je dvěma způsoby a to na základě prostoru, který pro řešení daného případu je – ceník nebo individuální cena na základě BASE ceníku nebo základní cena podle inicializačního diagramu (diagram spotřebu u SO plynu, u VN  EE to je HOD)

Určení ceny za technologii se děje podle vhodnosti technického a technologického řešení u klienta podle ceníku dodavatele technologie, jedná-li se o velmi atypické řešení – opět cena určená individuálně dle rozsahu a složitosti řešení a dohody s klientem.

Určení ceny za služby na klíč – opět vše se odvíjí od složitosti a rozsahu všech činností pro zdárné vyřešení zakázky – cena určená dohodou s klientem.