Kategorizace

 

Elektrickou energii můžeme rozdělit taktéž podle několika kritérií a to:

 1. Podle hladiny napětí
 2. Podle měření
 3. Podle druhu spotřeby

 

 1. Podle hladiny napětí

Malé napětí, značka mn, do 50 V

Nízké napětí, značka nn, 50 V až 1000 V

Vysoké napětí, vn, 1000 V až 52 kV

Velmi vysoké napětí, vvn 52 kV až 300 kV

Zvláště vysoké napětí, zvn 300 kV až 800 kV

Ultra vysoké napětí, uvn více než 800 kV

 

 1. Podle typu měření
 1. měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení
 2. měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem
 3. měření typu S, kterým je měření s dálkovým přenosem údajů, které není měřením typu A ani měřením typu B; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem,
 4. měření typu C, kterým je ostatní měření

   

Dále je měření členěno podle  různých dalších kritérií, které specifikuje vyhláška č. 82/2011 Sb.

 

Co je důležité, že u typu A i B je měřena ¼ hodina – pro určení ¼ hod maxima a nebo hodina pro určení hodnoty elektrické práce za 1 hodinu. Toto je zaznamenáváno do odběrového diagramu, kdy základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřícího zařízení je 1 kalendářní den. Měří se kWh, kW, kVArh, kVAr  (nebo v jednotkách o řád vyšší)

 

U měření typu S je základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů pro měřící zařízení 1 měsíc.

 

U měření typu C je zpracování a přenos údajů prováděn  nejméně 1x za rok

 

Další kritérium měření je podle zatížení elektrické soustavy a to:

 • přímé měření  - do 80A včetně
 • nepřímé nad 80A pomocí měřících traf proudu (MTP) jsou různé hodnoty, ale sekundární výstup je vždy 5A – k tomu je přizpůsoben i elektroměr – vždy pracuje s hodnotou zatížení 5A a na něm se volí převodní poměr, aby naměřené hodnoty byly správné

 

 1. podle druhu spotřeby podle jednotlivých TDO (typový diagram odběru)

v hladině nízkého napětí

 1. domácnost  „D“
 2. podnikatelská sféra, úřady, školy apod. „C“

 

liší se jak výší plateb za jednotlivé mezní hodnoty jističů, tak i distribuční poplatky za přenos, ale liší se i ve výši plateb za silovou elektřinu.

 

Dále se druh spotřeby rozlišuje i podle tzv. jednotarifu – stejná cena distribuce i silové elektřiny po celou dobu spotřeby (24/365)

a nebo dvoutarif – tzn. vysoký tarif a nízký tarif – jejich délka je určena jednotlivými dvoutarifovými sazbami a ty se ještě liší podle typu připojených spotřebičů – podle toho se také určuje celková doba vysokého a nízkého tarifu během dne (toto je určeno vyhláškou ERÚ)

 

U hladiny vysokého napětí  může být taktéž jednotarif platný po celý den/rok,

Nebo může být tarifů více – různě členěných – toto je podle distributora.

 

Platba za elektrickou energii je vždy členěna do několika částí

V hladině nízkého napětí – napříč všemi sazbami i oběma druhy spotřeby

Distribuční část – daná vyhláškou ERÚ

 1. platba za příkon (hodnota hlavního jističe před elektroměrem)
 2. platba za přepravu energie – vysoký nebo nízký tarif
 3. platba za OZE, příspěvek na OTE a systémové služby

dále pak obchodní část

 1. silová energie ve vysokém i nízkém tarifu
 2. stálý měsíční plat (jsou to systémové poplatky dodavateli)

 

V hladině vysokého napětí

Distribuční část

 1. platba za roční rezervovanou kapacitu
 2. platba za měsíční rezervovanou kapacitu
 3. platba za použití sítí
 4. příspěvky na OZE, OTE a systémové služby
 5. dále jsou zde tzv. pokuty za překročení nebo nedodržení nasmlouvaných hodnot a za nevyžádanou dodávku jalové energie

dále pak obchodní část

 1. platba za silovou energii ve vysokém, nízkém a případně i jiném tarifu (např. víkend)

 

Distribuční soustava je opět rozdělena na 3 hlavní distribuční oblasti:

Praha + některé přilehlé oblasti – Pražská energetika – PRE

Jižní Čechy a Jižní Morava – EON

Zbytku republiky vládně ČEZ

 

Při výběru dodavatele EE je vhodné se seznámit se seznamem dodavatelů, zahrnutých v Etickém kodexu dodavatelů energií na stránkách ERÚ (http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/eticky-kodex-obchodnika)

 

Firma AGUSEN s.r.o. provádí dodávku měřících a regulačních prvků pro měření a řízení spotřeby elektrické energie, její vyhodnocování a následně návrhy na potřebné zásahy nebo návrhy dalších technických a technologických opatření. ¼ hod maxima, jalový proud, vyšší harmonické, flikry, apod.