Analýzy

Úspory energií se staly i ve středních a menších firmách důležitým bodem strategie konkurenceschopnosti. Celá řada výrobků a oborů je na ceně energií významně závislá, ale i v oborech, kde cena energií není podstatnou položkou nákladové struktury, lze snadno najít podstatné úspory. Takto ušetřené peníze lze investovat do pro firmu důležitějších výdajů a úspory bývá snadné zrealizovat.

Základní analýza připojení

Už samotná počáteční analýza umožňuje řadu jednoduchých úkonů, jako je optimalizace sazby a velikosti rezervovaného příkonu (jističe). K této optimalizaci je potřeba větší přehled o průběhu využívání energií v čase, k čemuž slouží kontinuální sledování našimi měřidly a analyzátory sítí. Teprve s těmito daty lze určit i následující:

  • optimální velikost rezervovaného příkonu (jističe v A)
  • optimální zvolenou sazbu odběru elektrické energie
  • rovnoměrné zatížení jednotlivých fází
  • černé či nepotřebné odběry energií
  • dodržování smluvních podmínek ze strany dodavatele energií a/nebo pronajímatele objektu

Analýza pomůže určit, zda by nešlo snížit měsíční paušál za rezervovaný příkon, například tím, že se vyrovná zátěž na jednotlivých fázích, což je v řadě případů jednoduché přepojení v rozvodné skříni, které může elektrikář ihned zrealizovat.

Nikoliv výjimečné jsou černé či nepotřebné odběry. Zejména ve starších budovách adaptovaných na kanceláře se stává často, že jsou elektrické rozvody zapojeny zmatečně a pomíchají se jednotliví odběratelé v rámci budovy. Jelikož jde měsíčně o tisícové částky a odběratel nemá ani přehled, ani představu o tom, kolik za energie utrácí, nemusí být dlouhodobě odhaleny. Výjimkou nejsou ani vysloveně černé odběry, kdy si někdo v rozvodné skříni nevědomě a stále častěji i vědomě vytvoří "odbočku".

Také nepotřebné odběry nejsou žádnou výjimkou. Staré a zapomenuté spotřebiče, které už dávno nejsou potřeba, ale stále odebírají elektřinu: u kancelářských budov to bývají staré nepoužívaná střešní loga, ale i ledničky v nepoužívaných místnostech, čerpadla vzduchotechniky nebo zapnuté počítače či stará technika bezdrátového připojení.

Výsledkem základní analýzy je optimální výše jističe, tím také odpovídající měsíční paušál, a změněná sazba, která se rovněž projeví v měsíčním paušálu i ceně za spotřebu.

Lidský faktor: pohodlnost a neznalost procesů

Velmi častým a snadno řešitelným původcem nehospodárností je lidský faktor a nedodržování technologických postupů.

To je již oblast úspor, kterou nelze bez kontinuálního sledování spotřeby vůbec postihnout.

Typickým příkladem nedodržování technologických postupů je případ řetězce pekáren a kaváren. Ten pomocí MCU jednotek zjistil, že pece na pečivo, které mají být spouštěny určitý počet minut před samotným pečením, aby se nahřály na správnou teplotu, ve skutečnosti personál zapíná ihned po příchodu do práce, aby na to nezapomněl. Pece tak běžely desítky minut zbytečně a vznikala tak nehospodárnost, která s další úpravou režimu používání pecí vedla k úspoře ve výši 10-20 000 Kč měsíčně dle pobočky. Jednoduchá náprava spočívala v důslednějším dodržování technologického postupu a ve zdůraznění jeho důležitosti zaměstnancům. Právě z toho důvodu je důležité identifikovat energeticky náročné a podstatné součásti firmy.

Rozumné ovládání spotřebičů: zapínat, když jsou potřeba

Zejména v restauračních a ubytovacích zařízeních či ve výrobě je důležitá příprava teplé užitkové vody. Její analýzu a revizi se sice vyplácí svěřit specializované firmě, pomocí EM lze ale zjistit náklady na výrobu teplé vody a odhadnout potenciál úspor, případně po úvaze snížit množství vyráběné teplé vody, aby odpovídalo reálné spotřebě.

Naopak zejména v kancelářských a prodejních prostorech je snadné zaměřit se na osvětlení. Nejde jen o úvahu, zda nepořídit úsporné osvětlení, ta je samozřejmě na místě, ale finančně náročná a opět jde o samostatný projekt pro specializované firmy. Důležité také je, zda a jak správně se osvětlení používá. V kancelářských prostorech je častým jevem nezhasínání osvětlení po opuštění pracoviště či naopak rozsvícení celé budovy ostrahou při kontrole či úklidem. I v tomto případě jde o mnohatisícové položky měsíčně, které lze instalací časového spínače a vhodnou instruktáží zaměstnanců ušetřit. Spíše do kategorie úsměvných pak patří vysvětlení pracovníků: například uklízečka v kancelářské budově v Ostravě se přiznala, že má po tmě strach a tak si raději celou budovu rozsvítí.

Samostatnou kapitolou jsou automaticky spínané světelné nápisy, osvětlené výlohy a loga, ale i jiné automaticky spínané spotřebiče v rámci firmy. Ačkoliv jde často o velké žrouty energií, nebývá jim věnována velká pozornost. Je vhodné časy spínání aktualizovat v souladu se světelnými podmínkami nebo s tím, k čemu jsou určeny. Na druhou stranu, v řadě případů spínání těchto prvků bývá v budově zajištěno provozní firmou a je za něj smluvně placeno, podle spotřeby lze ověřit, zda jsou smluvní závazky plněny.

Mezi nejdůležitější automatické spotřebiče, jimž je třeba věnovat pozornost, patří klimatizace a obecně vzduchotechnika. I v tomto případě sice platí, že velkou optimalizaci lze svěřit jen specializované firmě, úpravy spínacího schématu ovšem můžete opět udělat sami. Je důležité vypínat klimatizaci například o pauzách, když zaměstnanci či zákazníci jdou pryč a stejně tak zvážit, zda musí běžet až do konce pracovní doby, nebo je možné ji díky tepelné setrvačnosti objektu vypnout nějakou dobu před zavřením.

Nepodcenit trvalý monitoring spotřeby

Celkový potenciál energetických úspor i v již zoptimalizovaném provozu či kancelářích se pohybuje mezi 10-25%. Jenže optimalizace úspor není jednorázová věc, vyžaduje trvalý monitoring a kontrolu, zda se úsporná opatření nemíjejí účinkem, zda se uplatňují. To je důvod, proč doporučujeme trvalou instalaci dálkového měření. Data jsou navíc dostupná po internetu komukoliv pověřenému, takže si analýzu můžete uživatel provádět nejenom sám, ale může o ni požádat i specializovanou firmu. Navíc o nezvyklých situacích, jako je nápadně vysoký odběr, jsou zasílány včasné avizace, aby bylo možné zjednat nápravu.